2022 Yılı 13 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALIMI (02.11.2022 - 11:00)
30 Eylül 2022

13 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALIMI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

13 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALIMI mal alımı 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN

:

2022/962837

 

1-İdarenin

a)Adı

:

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b)Adresi

:

İstiklal Mahallesi Yemen Sokak No:13 a Süleymanpaşa TEKİRDAĞ

c)Telefon ve faks numarası

 

ç) Elektronik posta adresi :

:

2822040900 – Dahili: 10451

 

tekirdagsh.salma@saglik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet sayfası

:

https:// https://tekirdagsehir.saglik.gov.tr/

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı

:

13 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ALIMI

b)Niteliği, türü ve miktarı

:

6428 sayılı Kanuna göre Açık İhale Usulü ile ihale edilen
Muhtelif Mefruşat Malzemeleri - 13 KALEM TEKSTİL
MALZEMESİ ALIMI

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TEKİRDAĞ DR.İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ AYNİYAT TÜKETİM DEPOSU

ç)Süresi/teslim tarihi

:

Teslimatlar, Sözleşme süresi boyunca İdarenin siparişi üzerine en geç 60(Altmış) gün içerisinde ilgili yerlere teslimi yapılacaktır. Malzemelerin idarenin göstereceği depolara yerleştirilmesi firma tarafından yapılacaktır. Malzemeler hafta içi, mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. idarenin yazılı (e-posta yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden yapılacaktır) siparişleri doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse sözleşmenin son tarihinde Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslimatı tamamlamak zorundadır.

d)İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.11.2022 - 11:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres)

:

TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


a)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
5.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5.1.4
. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5.1.6.

a.İstekli firmalar ürünlerin kalitesinin incelenebilmesi ve ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için, numuneleri teklif dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona teslim etmelidirler. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası içerisinde teslim etmeyen, bölümlere göre eksik veya hatalı numune veren isteklilerin o bölüm için teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

 

b. Numuneler idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanakta numunenin birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numaraları yazılı olarak teslim edilecektir.  İhale Komisyonu, ihtiyaç halinde (deneme yapılacağından) aynı numuneden tekrar talep edebilecektir. Numuneler ihale komisyonunca ihale değerlendirme süreci içinde teorik ve uygulamalı incelemesi yapılarak, numunelerin Teknik Şartnameye uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.

 

c. Teknik Şartnameye uygun olmayan numuneler ihale dışı bırakılacaktır.

 

ç. Sözleşmelerin imzalanmasına müteakip kullanılmayan numuneler 30 gün içerisinde firmanın isteği doğrultusunda iade edilecektir. Bu süre dahilinde alınmayan numuneler kullanılmak üzere ilgili depolara teslim edilecektir.
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
8. İhaleye teklif verecekler, İhale dokümanını Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi veznesine 150,00-TL bedel ödemesi karşılığında Satınalma İhale Biriminden almalıdırlar.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Dr İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Satınalma Birimi- İstiklal Mah. Yemen Sokak No: 13 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İHALE DOKUMANLARI:

TEKNİK ŞARTNAME
13 Kalem Tekstil Alımı İlan Metni.docx
İDARİ ŞARTNAME -13 Kalem TEKSTİL.doc
SÖZLEŞME TASARISI - 13 Kalem TEKSTİL.doc
Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli.docx
BirimFiyatTeklifMektubu.docx
GeciciTeminatMektubu.docx
IsOrtakligiBeyannamesi.docx
KesinTeminatMektubu.docx
Kesin_Kefalet_Senedi.docx