Sivil Savunma Birimi
27 Mayıs 2022

Sivil Savunma Birimi;

Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Biriminin amacı; Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu  Şehir Hastanesi adına, Sivil Savunma Çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinliğini sağlamaktır.

Sivil Savunma Planımız 2021 yılında Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmış olup, 5 yıl süreyle geçerlidir.

Hastane Acil Durum ve Afet Planı (HAP) her yıl güncellenmekte olup, 2022 yılında güncellenmiştir.  HAP ’a yönelik yıl içinde Masa başı ve Uygulama Tatbikatlarımız yapılmaktadır.

Sivil Savunma Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,


Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

Eğitim;

Hastanemiz Sivil Savunma Birimi tarafımdan yürütülmekte olan hastane afet planı (HAP) çerçevesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 3 kişilik yangın söndürme ekibi tarafından aldığı eğitimleri tamamlamıştır.