İnsan Kaynakları Birimi
27 Mayıs 2022

İnsan Kaynakları ;

Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.

Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

Birimde Kullanılan Mevzuat ve Dökümanlar;

Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.

Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu